Головне меню

Авторизаціяhoda

razdelitel

uk 4

razdelitel

ur-portal

razdelitel

uk 8

razdelitel

uk 36

razdelitel

razdelitel

uk 44

razdelitel

sahnov banner

razdelitel

 osvita

bezpeka

Зараз на сайті

На даний момент 14 гостей на сайті
Вітаємо вас на сайті Сахновщинської районної державної адміністрації!
Відділ фінансово - господарського забезпечення

 

 

Затверджено

Головою РДА

10.03.2011 р. № 41

Положення

про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату

Сахновщинської районної державної адміністрації

 

 

 

 

1.Відділ фінансово-господарського забезпечення є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

2.Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації такерівнику апарату районної державної адміністрації.

3.Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

4.Відділ очолює начальник фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації – головний бухгалтер, який призначається і звільняється з посади відповіднодо законодавства про працю з урахуванням вимог допрофесійно-кваліфікаційногорівня головою районної державної адміністрації за погодженням з:

-Державним казначейством за місцем обслуговування районної державної адміністрації, так якрайонна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету та головним розпорядником коштів місцевого бюджету.

Висновок пропогодження(відмовув погодженні) кандидатури

для призначення на посадуголовногобухгалтера Державне казначейство надсилаєпротягом10робочихднів з дняотримання відповідного подання керівника районної державної адміністрації.

5.Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації – головний бухгалтер здійснює безпосереднє керівництводіяльністю відділу і персонально несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

-визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

-планує роботу відділу, здійснює контроль виконання;

-складає посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

-вирішує питання взаємодії з відповідними службами, відділами, управліннями райдержадміністрації.

6.Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації може виконувати також інші обов'язки покладені на нього головою райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації.

7. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, актами законодавства, нормативними документами щодо державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказамиМінфіну, постановами, розпорядженнями, методичними, нормативними керівними матеріалами органів державного управління,та іншими

нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і

фінансово-господарськудіяльністьбюджетноїустанови.

8.Діяльність відділу здійснюється на основі керівних документів обліку фінансової та господарської діяльності апарату районної державної адміністрації.

9.Основними завданнями відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації є:

-веденнябухгалтерськогооблікуфінансово-господарської діяльності районної державної адміністрації та складення звітності у відповідні терміни;

-забезпеченнядотриманнябюджетногозаконодавствапри взяттібюджетнихзобов'язань,своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань,здійсненняплатежіввідповіднодовзятих бюджетних зобов'язань,достовірноготауповномуобсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

-при вирішенні питань обліку і звітності взаємодіє з іншими відділами, управліннями, службами, секторами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

-організовування та забезпечення зберігання тапередачудоархівуоброблених первинних документів, облікових регістрів, які є підставою для

відображенняубухгалтерськомуоблікуопераційтаскладеннязвітності, а також звітності;

-складання кошторису витрат на утримання апарату та відділів;

-забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій апарату районної державної адміністрації;

-надання оперативної інформації керівництву та іншим органам;

-здійснення контролю за правильністю використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни по апарату районної державної адміністрації;

-складення на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітністі,а також державну статистичну,зведенутаіншузвітністьв порядку,встановленомузаконодавством;

-нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів по апарату районної державної адміністрації;

-дотримання встановлених правил проведення річної інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань по апарату районної державної адміністрації;

-забезпечення організації проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів, запобігає витратам по апарату районної державної адміністрації;

-забезпечення відповідного оснащення засобами зв'язку, оргтехніки, канцелярськими та господарчими товарами та меблюванням службових кабінетів;

-видає доручення підзвітним особам в апараті районної державної адміністрації.

10.Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації здійснює розподіл коштів по установах, які фінансуються з державного бюджету.

11.Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації має право:

-одержувативід структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ,які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

-видавати доручення підзвітним особам апарату районної державної адміністрації;

-одержувати у встановленому порядку шляхові листи від водіїв та посвідчення про відрядження від підзвітних осіб апарату районної державної адміністрації;

-брати участь у нарадах та інших заходах з питань фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;

12.Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації здійснює поточний контроль за:

-дотриманням бюджетногозаконодавствапривзяттібюджетних

зобов'язань,їхреєстраціїворганахДержавногоказначейства та здійсненнямплатежіввідповіднодовзятихбюджетнихзобов'язань;

- веденням бухгалтерськогообліку,складеннямфінансовоїта

бюджетноїзвітності,дотриманнямбюджетногозаконодавства бухгалтерськогообліку,а також інших нормативно-правових актів щодоведення бухгалтерського обліку бюджетнихустанов, які підпорядковані бюджетній установі.

13.Покладення на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації обов'язків, не передбачених Положенням і таких, що не стосується питань бухгалтерського обліку – не допускається.

14.На посаду начальника фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації призначаються особи з вищою освітою і досвідом роботи.

15.Структура відділу, чисельність його працівників та Положення про відділ затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації в установленому порядку.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                   С.В.Дудка

 

 

Погоджено:

Начальник юридичного відділу

апарату районної

державної адміністрації                                                       Л.І.Грамарецька

 

Завідувач сектору кадрової роботи

апарату районної

державної адміністрації                                                                   В.Б.Цапко