Головне меню

Авторизаціяhoda

razdelitel

uk 4

razdelitel

ur-portal

razdelitel

uk 8

razdelitel

uk 36

razdelitel

razdelitel

uk 44

razdelitel

sahnov banner

razdelitel

 osvita

bezpeka

Зараз на сайті

На даний момент 20 гостей на сайті
Вітаємо вас на сайті Сахновщинської районної державної адміністрації!
Запобігання корупційної діяльності
Інформація про діяльність Сахновщинської районної державної адміністрації з питань запобігання та протидії корупції за 12 місяців 2013 року.

altРобота щодо виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в Сахновщинській районній державній адміністрації Харківської області організована та ведеться.

Детальніше...
 
Методичний матеріал «Корупційні ризики їх трактування, суб’єкти ризиків та відповідальність за їх допущення»

Методичний матеріал

«Корупційні ризики їх трактування, суб’єкти ризиків та відповідальність за їх допущення»

 

Корупційні ризики

 

Корупційні ризики в діяльності державних службовців

Як відомо, корупція є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвиткові та загрожує належному і справедливому функціонуванню країн, має негативні фінансові наслідки для громадян, компаній і держав, а також для міжнародних установ.

На сьогоднішній день в нашій державі здійснюється низка заходів у сфері запобігання та протидії корупції, більша частина з яких направлена саме на запобігання корупції, як і в більшості країн Європи.

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності державних службовців, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

Вказані корупційні ризики постійно досліджуються науковцями та громадськими організаціями у різних сферах державного управління.

 

При цьому, за поширеністю корупційні ризики в діяльності державних службовців можна розташувати в такому порядку: 

• недоброчесність державних службовців;

• виникнення конфлікту інтересів;

• безконтрольність з боку керівництва;

• наявність дискреційних повноважень.

 

Слід звернути увагу на те, що перше місце серед корупційних ризиків не випадково посідає недоброчесність поведінки державних службовців.

Етично-психологічні аспекти та соціально-правові фактори мають досить великий вплив на сумлінність державних службовців при виконанні останніми посадових обов'язків, оскільки державний службовець завжди приймає рішення у першу чергу на підставі власного досвіду, психологічного відношення до виконуваної роботи, а також ґрунтуючись на особистих переконаннях і персональному соціально-матеріальному становищі.

До того ж, під час добору осіб на посаду державного службовця одним із вагомих критеріїв є, зокрема, така моральна риса, як доброчесність (чесність, моральність, добропорядність).

Ще одним з не менш суттєвих корупційних ризиків є виникнення конфлікту інтересів, тобто наявність реальних або таких, що видаються реальними, суперечностей між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, які можуть вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Розглядаючи зазначені питання, слід нагадати низку положень міжнародних актів, які спрямовані на встановлення правил доброчесної поведінки. Зокрема, це стаття 8 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, яка встановлює вимогу щодо розробки та прийняття країнами - учасницями Кодексів поведінки державних посадових осіб, а також рекомендацію щодо запровадження заходів і систем, які:

• сприяють тому, щоб державні посадові особи повідомляли відповідним органам про корупційні діяння, про які їм стало відомо під час виконання ними своїх функцій;

• зобов'язують державних посадових осіб надавати відповідним органам декларації, inter alia, про позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, активи та про суттєві дарунки або прибутки, у зв'язку з якими може виникнути конфлікт інтересів стосовно їхніх функцій як державних посадових осіб;

• встановлюють відповідальність державних посадових осіб, які порушують кодекси або стандарти.

Варто також уваги Рекомендація Ради Організації економічного співробітництва і розвитку по покращенню етики поведінки на державній службі, прийнята 23 квітня 1998 року, яка встановлює, що етичні норми для державної служби мають бути чіткими і зрозумілими. Державні службовці повинні знати основні принципи і норми, якими вони мають послуговуватися в повсякденній роботі, та межі допустимої поведінки.

Цього можна досягнути шляхом постійного інформування та викладення зазначених етичних норм і принципів державної служби. Зокрема, це кодекс доброчесної поведінки, що дозволить досягнути єдиного розуміння зазначених принципів і норм як на всіх рівнях державного управління, так і більш широких колах суспільства.

Крім того, етичні норми мають бути відображені в правовій системі, яка є основою для доведення мінімальних обов'язкових норм і принципів поведінки до відома кожного державного службовця. Закони та нормативні акти можуть та повинні створювати основу для здійснення керівництва, розслідування, дисциплінарних заходів і судового переслідування.

Державні службовці повинні знати свої права та обов'язки при виявленні ними фактичних або можливих правопорушень у сфері державної служби. З цією метою для таких ситуацій повинні бути передбачені чіткі правила і процедури, яких мають дотримуватися державні службовці та посадові особи, та офіційно затверджена ієрархія відповідальності. Державні службовці також мають знати, який захист їм надаватиметься у разі виявлення ними таких правопорушень.

Процес прийняття рішень має бути прозорим та відкритим для ретельного його розгляду. Суспільство має знати, яким чином державні інститути розпоряджаються даними їм повноваженнями і ресурсами. Інформаційна прозорість може бути підкріплена такими заходами, як застосування систем розкриття відомостей та визнання ролі активних та незалежних засобів масової інформації.

Керівники повинні демонструвати та заохочувати етичну поведінку, зокрема, шляхом створення адекватних умов роботи, надання дієвої оцінки показників роботи.

Умови державної служби і робота з кадрами також мають заохочувати етичну поведінку (умови прийняття на роботу, перспективи просування по службі, можливості підвищення кваліфікації, адекватна оплата праці та політика у сфері роботи з кадрами).

В рамках державної служби мають діяти адекватні механізми підзвітності. Державні службовці мають бути підзвітні не лише керівництву, а і суспільству. Засоби реалізації підзвітності можуть бути як внутрішніми по відношенню до установи або відомства, так і діючими у масштабах усього державного апарату.

Для боротьби з неправомірною поведінкою мають передбачатися відповідні процедури та санкції. Тобто необхідно створити надійні процедури та ресурси для відслідковування, доповіді про розслідування випадків порушення правил державної служби, а також співрозмірні адміністративні або дисциплінарні санкції.

В травні 2000 року Кабінет Міністрів Ради Європи схвалив Рекомендацію Європейським країнам "Про кодекси поведінки для державних службовців", відповідно до якої Комітет Міністрів, будучи впевненим, що зосередження уваги суспільства і підвищення етичних цінностей є важливими засобами у попередженні корупції, рекомендує урядам всіх країн сприяти прийняттю національних кодексів поведінки, керуючись при цьому Модельним кодексом поведінки державних службовців.

Згідно із вимогами цього Модельного кодексу державні службовці при виконанні службових обов'язків повинні, зокрема:

• сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи;

• виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

• сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов'язків;

• не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути на його репутацію.

Комітет міністрів Ради Європи доручив Групі країн проти корупції (ГРЕКО) слідкувати за виконанням цієї рекомендації.

В свою чергу, Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO), за результатами спільного першого та другого раундів оцінювання, Україні рекомендовано створити новий модельний кодекс поведінки/етики для службовців публічної сфери з метою посилення їх навчання щодо виконання ними відповідних зобов'язань пов'язаних з дотриманням певної поведінки відповідно до їх служби, зокрема щодо повідомлення про ймовірні корупційні діяння, виникнення конфлікту інтересів і добросовісного служіння суспільству.

З огляду на зазначене, правила поведінки (етичні норми) для державних службовців, які встановлюють їх права та обов'язки, є дуже необхідними, оскільки дозволяють не лише карати державних службовців, а й захищати їх.

Що ж до нормативного забезпечення зазначених питань в Україні, то в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні", передбачено запровадження кодексів поведінки (стаття 13) та обов'язковість у разі виникнення врегулювання конфлікту інтересів (стаття 14).

На сьогодні наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року N 214, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за N 1089/18384, затверджено Загальні правила поведінки державного службовця, яких мають дотримуватись державні службовці.

 

Згідно із Загальними правилами обов'язковою складовою для врегулювання конфлікту інтересів є саме контроль з боку керівництва.

В свою чергу, відсутність контролю (безконтрольність) з боку керівництва є корупційним ризиком.

Слід зазначити, що внаслідок безконтрольності з боку керівництва можуть виникнути й інші корупційні ризики. Зокрема, такі як конфлікт інтересів, недоброчесність державних службовців. 

Тому, з метою недопущення (запобігання) виникнення такого корупційного ризику, як безконтрольність з боку керівництва, саме безпосереднім керівництвом контроль має здійснюватись:

• систематично, тобто нести регулярний характер, або постійно;

• всебічно, тобто найбільш охоплювати всі питання та напрямки роботи;

• шляхом перевірки не тільки тих службовців, які мають слабкі результати роботи, а й тих, що мають добрі результати;

• об'єктивно, тобто виключати упередженість;

• гласно, тобто результати контролю повинні бути відомі тим особам, які підлягали контролю;

• результативно (дієво), тобто в залежності від результатів контролю мають вживатись відповідні заходи.

Також, для запобігання виникнення цього ризику необхідним є такий обов'язковий захід, як надання безпосереднім керівництвом державним службовцям практичної допомоги в реалізації поставлених завдань.

В найкращому випадку контроль з боку керівництва має містити всі перераховані категорії, внаслідок чого буде усунуто умови для виникнення корупційних ризиків.

В переліку корупційних ризиків є наявність дискреційних повноважень, оскільки саме наявність можливості діяти на власний розсуд створює умови для вчинення корупційних правопорушень. 

Дискреційні повноваження мають низку загальних ознак, а саме:

• дозволяють органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави) на власний розсуд оцінювати юридичний факт (фактичний склад), внаслідок чого можуть виникати, змінюватись або припинятись правовідносини;

• дозволяють на власний розсуд обирати одну із декількох, запропонованих у проекті нормативно-правового акта, форм реагування на даний юридичний факт;

• надають можливість органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави) на власний розсуд вибирати міру публічно-правового впливу щодо фізичних та юридичних осіб, його вид, розмір, спосіб реалізації;

• дозволяють органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави) обрати форму реалізації своїх повноважень - видання нормативного або індивідуально-правового акта, вчинення (утримання від вчинення) адміністративної дії;

• наділяють орган (особу, уповноважену на виконання функцій держави) правом повністю або частково визначати порядок здійснення юридично значущих дій, у тому числі строк та послідовність їх здійснення;

• надають можливість органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави) на власний розсуд визначати спосіб виконання управлінського рішення, у тому числі передавати виконання прийнятого рішення підлеглим особам, іншим органам державної влади та місцевого самоврядування, встановлювати строки і процедуру виконання.

З 1 липня 2010 року в Міністерстві юстиції України запроваджено в рамках правової експертизи проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм.

Таким чином, проведення антикорупційної експертизи сприяє усуненню корупціогенних факторів ще на етапі нормотворення, що в результаті виключає наявність дискреційних повноважень. Це є дуже важливим та позитивним кроком у сфері запобігання виникнення корупції.

Отже, підсумовуючи викладене, слід зазначити, що усунення корупційних ризиків в діяльності державних службовців виключить можливість порушення ними законодавства України, позитивно вплине на покращення роботи органів державної влади та сприятиме підвищенню їх авторитету. 

Перелік

корупційних ризиків (ситуацій), що виникають чи можуть виникати в діяльності державних службовців, суб’єкти ризику та відповідальність

№ з/п

Найменування корупційного ризику

Суб’єкти ризику

ЗУ, Кодекс та статті під який підпадає об’єкт ризику

Зміст порушення Закону та  відповідальність об’єктів ризику

Обмеження щодо використання службового становища

1.

Пропозиція держав-ному службовцю збоку фізичних та юридичних осіб сприяти їм в офор-мленні документів (до-відок, договорів, сві-доцтв,субсидій, дотацій, кредитів та інших послуг в соціальній, фінансовій, економічній та сфері державного управління) за винаго-роду  та неправомірну вигоду

Суб’єкти – визначені в пункті 1-3  статті 4 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції».

Кодекс України про адміністративні правопорушення  "Глава 13-А

Стаття 1722. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Закон про засади запобігання та протидії корупції Стаття 6. Обмеження щодо використання службового становища

Особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повно-важення та пов'язані з цим можливості з метою одержання  неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

2)неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

3) неправомірно втручатися в діяльність інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

За порушення обмежень з одержанням за це неправомірної вигоди (НВ) у розмірі, що не перевищує 5 НМДГ (85,0 грн.), або у зв'язку з прийняттям обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб, штраф від 50 до 150 НМДГ з конфіскацією незаконно одержаної НВ матеріального характеру, у грошовому виразі 850-2550 грн.

Або порушення обмежень з одержанням за це неправомірної вигоди (НВ) у розмірі, що не перевищує 100 НМДГ (1700,0 грн.), або у зв'язку з прийняттям обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб, штраф від 150 до 500 НМДГ з конфіскацією незаконно одержаної НВ матеріального характеру у грошовому виразі 2550 – 8500 грн.

2.

Незаконне отримання  матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одер-жання предметів (пос-луг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фак-тичної (дійсної) вар-тості

Особи, уповноважені на виконання функцій дер-жави (апарат, терто-ріальні підрозділи РДА) в тому числі посадові особи місцевого самоврядування

(голова с/р, секретар, бухгалтер, землевпоряд-ник)

Кодекс України про адміністративні правопорушення  "Глава 13-А

Стаття 1723. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Неправомірна вигодагрошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

Під службовою особою у цій статті слід розуміти особу, визначену у пунктах 1 – 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" 

Пропозиція або надання службовій особі НВ безпосередньо для такої чи для іншої особи у розмірі, що не перевищуєÂ  5 НМДГ (85,0  грн.), у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову штраф від 50 до 150 НМДГ, у грошовому виразі 850 – 2550 грн.. Або пропозиція або надання службовій особі НВ безпосередньо для такої чи для іншої особи у розмірі, що не перевищує100 НМДГ (1700,0 грн.), у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, штраф від 150 до 500 НМДГ у грошовому виразі 2550 – 8500 грн.

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

3.

Зайняття безпосеред-ньо або через інших осіб підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю

Державні службовці всіх категорій та рангів (окрім тих хто займається викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту)

Кодекс України про адміністративні правопорушення  "Глава 13-А

Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Порушення особою встановлених законодавством обмежень щодо зайняття безпосередньо або через інших осіб підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової татворчої діяльності, медичної практики, інструкторської тасуддівської практики ізспорту)

Порушення особою встановлених законодавством обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків,коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено законом .

Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першоїÂ  статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" (за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних).

Штраф від 50 до 125 НМДГ зконфіскац. отриманої винагороди від підприємницької діяльності чи роботи за сумісництвом, штраф у грошовому виразі 850 – 2125 грн.

Штраф від 100 до 200 НМДГз конфіскацією отриманої винаго-роди від підприємницької діяльності чи роботи за сумісництвом, штраф у грошовому виразі 1700 – 3400 грн.

Обмеження щодо одержання дарунка (пожертви)

4.

Пропозиція юридичної або фізичної особи дер-жавному службовцю одержання дарунку (пожертви).

Дарунок – предмет, річ, яку за особистим бажанням безоплатно дають, преподносять, дарують кому –небудь з метою доставити задоволення, користь.  

Державні службовці всіх категорій та рангів

Кодекс України про адміністративні правопорушення  "Глава 13-А

Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Порушення встановлених законом обмежень щодо прийняття проявів гостинності та дарунків, якщо у зазначених діях відсутній склад злочину (50% МЗП –470,5 грн., не більш 2 разів на рік)

Закон про засади запобігання та протидії корупції Стаття 8 «Обмеження щодо одержання дарунків»

Частина І. Особам, зазначеним у пункті 1 та підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 Закону про засади запобігання та протидії корупції, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

1. За рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вичиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

2. Якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Штраф від 25 до 50 НМДГз конфіскацією такого дарунка, у грошовому виразі 425 – 850 грн.

Або порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунків (пожертв) від юридичних або фізичних осіб, якщо у зазначених діях відсутній склад злочину, штраф від 50 до 100 НМДГ у грошовому виразі 850 – 1700 грн.

5.

Одержання  загаль-нодоступних знижок на товари, послуги, виграші, призи, премії, бонуси. Дарунки дарять близькі родичі.

Державні службовці всіх категорій та рангів

Закон про засади запобігання та протидії корупції Стаття 8 «Обмеження щодо одержання дарунків»

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки:

1) які даруються близькими особами;

2) які одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Частина 3. Дарунки, одержані особами, зазначеними у пункті 1 та підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4  Закону про засади запобігання та протидії корупції,, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, тери-торіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному Кабі-нетом Міністрів України.

Відповідальність відсутня.

Обмеження щодо роботи близьких осіб

6.

Працевлаштування близьких людей державного службовця (дружини, сина, доньки, матері та інш..),  в підпорядковану держав-ну установу, чи в установу в якій він працює державним службовцем.

Керівники державних органів влади, структур-них підрозділів райдерж-адміністрації, органів міс-цевого самоврядування

Закон про засади запобігання та протидії корупції Стаття 9. Особи, зазначені в пунктах а, в-ж пункту 1 та підпункту а пункту 2 частини першої статті 4 Закону, не можуть мати  у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Особи … зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Відповідно до Закону про засади запобігання та протидії корупції являється  правопорушенням, яке потребує усунення визначеними в Законі способами і в встановлені терміни (15 – денний термін).

Порушення вимог фінансового контролю

7.

Несвоєчасне подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансо-вого. характеру

Державні службовці всіх категорій та рангів

Закон про засади запобігання та протидії корупції Стаття 12  Особи, зазначені у пункті 1, підпункті а пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи  (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Кодекс України про адміністративні правопорушення  "Глава 13-А.

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю.

Неподання або несвоєчасне подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового  характеру.

Неподання або несвоєчасне подання відомостей про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

Штраф від 10 до 25 неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі 170 – 425 грн.

Штраф від 10 до 25 неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі 170 – 425 грн.

Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

8.

Вирішувати під час  виконання обов’язків, державного службовця питань  особистого бізнесу, приймати участь в роботі приватних структур які належать йому чи його рідним

Протиріччя між при-ватними інтересами особи та її службовими повноваженнями.

Суб'єктом правопору-шення у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б", пункту 2 частини першоїÂ  статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Закон про засади запобігання та протидії корупції Стаття 14 Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах а,б пункту 2 частини першої статті 4 Закону зобов’язані:

- ужити заходів щодо недопущення  будь – якої можливості виникнення конфлікту інтересів;

- повідомляти невідкладно безпосередньо керівника про наявність конфлікту інтересів;

Кодекс України про адміністративні правопорушення  "Глава 13-А.

Стаття 1727. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законодавством, про наявність конфлікту інтересів

Штраф від 10 до 150 неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі 170 – 2550 грн.

Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

10.

Доводити в ході робочих чи приватних зустрічей з громадя-нами, випадково чи навмисно  конфіденційну та службову  інформацію яка заборонена для розголошення .

Суб'єктом правопору-шення у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення  "Глава 13-А.

Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

Штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі 850 – 1700 грн.

Невжиття заходів щодо протидії корупції

11.

Посадова особа (керівник) державного органу влади, органів місцевого самоврядну-вання, знаючи про допущенні факти корупційних правопо-рушень серед державних службовців, нависно  не приймаєÂ  міри по їх припиненню, покриває такі дії державних службовців.

Керівники (заступники) державних органів вико-навчої влади, органів місцевого самоврядування

Кодекс України про адміністративні правопорушення  "Глава 13-А.

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції. Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу держ. влади, пос. ос. місцевого самовряд., юр. ос. у разі виявлення корупційного правопорушення

 

Штраф від 50 до 125 неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі 850 – 2125 грн.

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи

12.

Вирішення своїх особистих питань чи питань інших осіб, порушення чинного законодавства прикри-ваючись посадою та використовуючи службове становище

Керівники (заступники) державні службовці структурних підрозділів державних органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування

Кримінальний кодекс України

Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь

 

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь з використанням форменого одягу чи службового посвідчення прац. правоохоронного органу

Штраф до 100неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі до 1700 грн.

- арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років.

Штраф до 100неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі до 1700 грн.

Обмеження волі на строк до 4 років або позбавленням волі до 3 років

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

13.

Використання служ-бового становища для надання послуг в оформлені за винаго-роду документів іншим особам.

Державні службовці структурних підрозділів державних органів вико-навчої влади, та органів місцевого самоврядування

Кримінальний кодекс України

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який надає права або звільняє від обов'язків, з метою викор. його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблення печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, приватного підприємства, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків.

Теж саме вчинене(повторно або за попередньою змовою групою осіб). 

Використання завідомо підробленого документа

 

Штраф до 100 неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі до 1700 грн.,або арешт до 6 місяців, або обмеження вол до 2 років. 

Штраф до 200 неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі до 3400 грн., або арешт від 3 до6 місяців, або обмеження волідо 3 років. 

 

Обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі до 5 років.

Штраф до 50 неоподаткованих мінімальних доходів громадян у грошовому виразі до 850 грн, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 2 років 

Зловживання владою або службовим становищем

14.

Зловживання посадою, званням державного службовця з метою отримання неправомір-ної вигоди

Державні службовці структурних підрозділів державних органів вико-навчої влади, та органів місцевого самоврядування

Кримінальний кодекс України

Стаття 364 Зловживання владою або службовим становищем.

Зловживання владою або службовим становищем, використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб.

Зловживання владою або службовим становищем, використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (більш 250 НМДГ - 4250грн.) інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб.

Зловживання владою працівником правоохоронного органу (незалежно що воно завдало  істотної шкоди або спричинило тяжкі наслідки) 

Виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, із позб. права обіймати певні посади чи займ. певною діяльн. на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 НМДГ, у грошовому виразі штраф 4250 – 12750 грн..

 

Позбавлення волі від3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 500  до 1000 НМДГ, у грошовому виразі штраф 8500 – 17000 грн.

 

Позбавлення волі від  5 до 10 років із позб. права обіймати певні посади чи займ. певною діяльн. на строк до  3 років з конфіскацією майна

 Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно – правової форми

15.

Зловживання повно-важеннями службовою особою юридичної особи приватного права в отриманні неправо-мірної вигоди за рахунок виконання юридичних робіт

Державні службовці з правом обіймати юридич-ні посади

Кримінальний кодекс України

Стаття 3641 Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно – правової форми.

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб) якщо це завдало істотної шкоди (більш 100 НМДГ -1700 грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб.

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб) якщо це спричинило тяжкі наслідки (більш250 НМДГ - 4250 грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб.

Штраф від 150 до 400 НМДГ у грошовому виразіÂ  штраф 2550 – 6800 грн., або виправні роботи до 1 року, або арештом до 3 місяців, або обмеженням волі до 2 років, з позб. права об. певні посади чи займ. певн. діяльн. на строк до 2 років.

Штраф від 400 до 900 НМДГ у грошовому виразі 6800 – 15300 грн., або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі від 3 до 6 років, з позб. права об. певні посади чи займ. певн. діяльн. на строк до 3 років

Перевищення влади або службових повноважень

16.

Умисне вчинення державним службовцем особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень.

Керівники (заступники) державні службовці структурних підрозділів державних органів вико-навчої влади, та органів місцевого самоврядування

Кримінальний кодекс України

Стаття 365  Перевищення влади або службових повноважень.

Перевищення влади або службових повноважень (умисне вчинення служ. ос. дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень), якщо вони завдали істотної шкоди (більш 100 НМДГ -1700 грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб.

Перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів.

 Перевищення влади або службових повноважень (умисне вчинення служ. ос. дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень), якщо вони спричинили тяжкі наслідки (білбш 250 НМДГ -4250 грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб

 

Виправні роботи до 2 років, або обмеженням волі до 5 років, або позбавленням волі від 2 до 5 років, із позб. права об. певні посади чи займ. певн. діяльн. на до 3 років та зі штрафом від 250 до 500 НМДГ у грошовому виразі штраф 4250 – 8500 грн.

Позб. волі від 3 до  8 років із позб. права об. певні пос. чи займ. певн. діяльн. на строк до 3 років та зі штр. від 500 до 1000 НМДГ, у грошовому виразі штраф 8500 – 17000 грн.

Позбавлення волі віід 7 до 10 років із позб. права об. певні пос. чи займ. певн. діяльн. на строк до 3 років та зі штрафом від 750 до 1500 НМДГ, 12750 – 25500 грн.

      Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно – правової форми

17.

Умисне вчинення службовою особою юридичною особою приватного права, незалежно від організаційно - правової форми дій якщо вони завдали істотної шкоди

Суб'єкт права, здатний від власного імені набувати права і обов'язки, за умови реєстрації у встановленому законом порядку

Кримінальний кодекс України

Стаття 3651 Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно – правової форми

Перевищення повноважень (умисне вчинення сл. ос. юр. ос. прив. права, незалежно від орг.-прав. форми дій якщо вони завдали істотної шкоди (більш 100НМДГ - 1700 грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави.

Перевищення повноважень (умисне вчинення сл. ос. юр. ос. незалежно від орг.-прав. форми дій якщо вони спричинили тяжкі наслідки (більш 250 НМДГ-4250 грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави. 

 

 

Виправні роботи до 1 року, або обмеженням волі до 3 років, або позбавленням волі до 3 років, із позб. права об. певні посади чи займ. певн. діяльн. на до 3 років. 

Обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі від  4 до 7 років із позб. права об. певні пос. чи займ. певн. діяльн. на строк до 3 років

Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

18.

Використання своїх повноважень особами, яки надають публічні послуги  з метою отримання неправомір-ної вигоди 

Аудитор, нотаріус, оцінювач, експерт та інші які займають посади в державних установах

Кримінальний кодекс України

Стаття 2652 Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

Використання своїх повноважень особами, яки надають публічні послуги(аудитор, нотаріус, оцінювач, експерт та інш.) з метою отримання неправомірної вигоди (не перевищує 100 НМДГ –  1700грн.)якщо ці дії не задали істотної шкоди (більш 100 НМДГ - 1700 грн.) інтересам окр. громадян або юрид. осіб, інтересам суспільства чи держави.

Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно. 

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (більш 250НМДГ - 4250 грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави.  

 

Виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців, або  обмеження волі до  3 років, із позб. права об. певні посади чи займ. певн. діяльн. на до 3 років.

Обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі від  3 до 5 років із позб. права об. певні пос. чи займ. певн. діяльн. на строк до 3 років.

Позбавлення волі на від 5 до 8 років з позбав. права обійм. певні посади чи займ. певн. діяльн. на строк до 3 років та з конф.  майна або без такої

 

Службове підроблення

19.

Складання, видача  завідомо неправдивих офіційних документів

Державні службовціÂ  державних органів вико-навчої влади, та органів місцевого самоврядування

Кримінальний кодекс України

Стаття 366. Службове підроблення.

Складання, видача сл. ос. завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (більш 250 НМДГ - 4250грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави 

 

 

Штраф до 250 НМДГ у грошовому виразі 4250 грн., або обмеження волі до 3 років, з позб. права обійм. певні посади чи займ. певн. діяльністю на строк до 3 років.

Позбавлення волі від 2 до 5 років з позб. права об. певні пос. чи займ. певн. діяльн. на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 НМДГ у грошовому виразіÂ  4250 – 12750 грн.

Службова недбалість

20.

Невиконання або неналежне виконання службових обов'язків

Державні службовціÂ  державних органів вико-навчої влади, та органів місцевого самоврядування

Кримінальний кодекс України

Стаття 367. Службова недбалість.

Службова недбалість (невиконання або неналежне виконання сл. ос. своїх служ. обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало завдали істотної шкоди (більш 100 НМДГ - 1700 грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави.

Те саме діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (більш 250 НМДГ - 4250грн.) інтересам окремих громадян або юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави. 

 

 

Штраф від 250 до 500 НМДГ, грошовому виразі 4250 – 8500 грн. або виправні роботами до 2 років, або обмежен. волі до 3 років, з позб. пр. обійм. певні посади чи займ. певн. діяльністю на строк до 3 років.

Позбавлення волі від 2 до 5 років з позб. права об. певні пос. чи займ. певн. діяльн. на строк до 3 років та зі штр. від 250 до 750 НМДГ, у грошовому виразі 4250 – 12750 грн.

Одержання (пропозиція або давання) хабара

21.

Державний службовець одержує запропонова-ний іншими особами хабар.

Державні службовціÂ  державних органів вико-навчої влади, та органів місцевого самоврядування

Кримінальний кодекс України

Стаття 368. Одержання хабара

Одержання сл. особ. в будь-якому вигляді хабара (до 5 НМДГ (85,0 грн) за викон. чи невикон. в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Одержання хабара у значному розмірі від 5 (85,0 грн)  до 200 (3400,0 грн.) НМДГ.

Одержання хабара у великому розмірі від 200 (3400,0 грн.) до 500  (8500,0 грн.) НМДГ, або служ. особ., яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара.

Одержання хабара у великому розмірі від 200 (3400,0 грн.) до 500  (8500,0 грн.) НМДГ, або служ. особ., яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара

Одержання хабара в особливо великому розмірі 500 (8500,0 грн.) і більше разів перевищує НМДГ або служ. особ., яка займає особливо відповідальне становище

 

 

Штраф від 500 до 750 НМДГ, у грошовому виразі 8500 – 12750 грн., або виправ. роботами на строк до 1 року, або арештом на строк до 6 місяців, з позб.права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років.

Штраф від 750 до 1500 НМДГ, у грошовому виразі 12750 – 25500 грн., або позбавлен. волі від 2 до 5 років з позб.права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років. 

 

 

Позбавленням волі на від 5 до 10 років з позб. права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років та з конфіскацією майна

Позбавленням волі на від 8 до 12 років з позб. права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років та з конфіскацією майна

Пропозиція або давання хабара

24.

Державному службов-цю пропонується або ним самим вимагається хабар у осіб.

Особа, яка пропо-нувала чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповіда-льності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добро-вільно заявила про те, що сталося, до порушення криміналь-ної справи щодо неї органу, наділеному законом правом пору-шувати кримінальну справу. 

Державні службовціÂ  державних органів вико-навчої влади, та органів місцевого самоврядування

Кримінальний кодекс України

Стаття 369. Пропозиція або давання хабара

Пропозиція  хабара.

Давання хабара.

Давання  хабара, вчинене повторно.

 

Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб.

Давання хабара службовій особі,  яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником

 

 

Штраф від 100 до 250 НМДГ у грошовому виразі 1700 – 4250 грн., або обмежен. воліÂ  до 2 років.

Штраф від 250 до 750 НМДГ, у грошовому виразі 4250 - 12750 грн або обмежен. волі від 2 до 5 років.

Позбавлення волі від   3 до 6 років із штрафом від 500 до 1000 НМДГ у грошовому виразі 8500 – 17000 грн. та з конфіскацією майна або без такої.

Позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої

Незаконне збагачення

22.

Намагання збагатитися

використовуючи службове становище.

Не можливість службової особи доказати легальність отримання грошових коштів або іншого майна на придбання будь яких матеріальних засобів.

 

Державні службовціÂ  державних органів вико-навчої влади, та органів місцевого самовряду

Кримінальний кодекс України

Стаття 3682. Незаконне збагачення.

Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі від 100 (1700 грн.) до 200(3400 грн.) НМДГ або передача нею такої вигоди близьким родичам, за відсутності ознак хабарництва (незаконне збагачення).

Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах від 200 (3400,0 грн.)  до 500 (8500,0 грн.) НМДГ.

Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у особливо великих розмірах від 500 (8500,0 грн.) і більше НМДГ.

 

 

Штраф від 500 до 1000 НМДГ у грошовому виразі 8500 – 17000 грн., або обмежен. волі до 2 років, з позб.права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до  3 років.

 

Обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років, з позб. права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років.

Позбавлення волі на від 5 до 10 років з позб. права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років та з конфіскацією майна.

Підкуп особи, яка надає публічні послуги

23.

Взаємовигідний обмін, де за реальну дію або згоду співробітничати об'єкт одержує певну винагороду

Керівники (заступники) державні службовці структурних підрозділів державних органів вико-навчої влади, та органів місцевого самоврядування

Кримінальний кодекс України

Стаття 368(4). Підкуп особи, яка надає публічні послуги.

Пропозиція, надання, передача особі (не державний службовець), яка здійсн. проф. діяльн., пов'язану з наданням публічних послуг (аудитор, нотаріусу, оцінювачу, суддя, інші), неправомірної вигоди за вчин. дій або безд. з використ. наданих їй повнов. в інтересах особи, яка пропонує.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою.

 

Одержання особою (не державний службовець), яка здійсн. проф. діяльн., пов'язану з наданням публічних послуг (аудитор, нотаріусу, оцінювачу, суддя, інші), неправомірної вигоди за вчин. дій або безд. з використ. наданих їй повнов. в інтересах особи, яка пропонує.

Діяння, передбачене частиною 3 цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди

 

 

 

Штраф від 100 до 250 НМДГ у грошовому виразі 1700 – 4250 грн., або обмежен. волі на строк до 2 років.

 

Штраф від 350 до 700 НМДГ, у грошовому виразі 5950 - 11900 грн. або обмежен. волі до 5 років, або позбавленням волі до 3 років.

Штраф від 750 до 1500 НМДГ у грошовому виразі 12750 - 25500 грн., або позбавлен. волі від 2 до 5 років, з позб. права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років.

 

Позбавленням волі від 4 до 8 років з позб. права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років та з конфіскацією майна.

Зловживання впливом

24.

Намагання впливом  займаючи посаду на державній службі, за винагороду вирішувати питання.

Особами, уповноваже-ними на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1 – 3 статті 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції в Україні".

Кримінальний кодекс України

Стаття 369 (2). Зловживання впливом.

Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди.

Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

 

 

Штраф від 200 до 500 НМДГ у грошовому виразі 3400 – 8500 грн., або обмежен. волі на строк від 2 до 5 років. 

Штраф від 750 до 1500 НМДГ у грошовому виразі 12750 – 25500 грн., або позбавлен. волі від 2 до 5 років. 

 

Позбавлення волі від   3 до 8 років з конфіскацією майна

Провокація хабара або комерційного підкупу

25.

Провокація хабарем державного службовця особою яка намагається вирішити свої питання .

Державні службовці

Кримінальний кодекс України

Стаття 370. Провокація хабара або комерційного підкупу.

Провокація хабара або комерційного підкупу, тобто свідоме створення служ. особ. обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара чи неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабар.

Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних  органів  

 

 

 

Обмеження волі до 5 років або позбавлен. волі від 2 до 5 років та зі штрафом від 250 до 500 НМДГ у грошовому виразі 4250 – 8500 грн.

 

 

Позбавлення волі від 3 до 7 років та зі штрафом від 500 до 750 НМДГ у грошовому виразі 8500 12750 грн

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної

та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації С.П.Татарінцев

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 7 з 10